Myyntistailaus /-kalustustarjous 1.12.2017–15.1.2018, vain 600€!!!

Tar­vit­set­ko apua asun­to­si myyn­tiin tai myyn­nin vauh­dit­ta­mi­seen? Jo pie­nel­lä myyn­tis­tai­lauk­sel­la ja ‑ka­lus­tuk­sel­la teet ti­las­ta myy­vem­män ja hel­pom­min hah­mo­tet­ta­van. Myyn­tis­tai­laus vain 600€ (norm. 850€) kun ti­laus 1.12.2017–15.1.2018. Lis­tie­to­ja liit­tees­sä ja www-si­­­vuil­­­la tai ky­sy lisää!

Pimeen kaupan ilta 29.9.2017 tulevana perjantaina Pälkäneellä. Me myös mukana klo 17–19.00 osoitteessa Kankilantie 22!!!

KANKILANTIE 22:ssa per­jan­tai­na tar­jouk­sia ja esit­te­ly­jä: mm. “Val­koi­nen Ta­lo” by AULA LKV, ken­gät by TUNNELINKENKÄ, hil­lo ja ka­len­te­rit by SOROPTIMISTIT, si­sus­tus­tuot­tei­ta by DESIGN POHJOLA. Hot Dog ‑tar­joi­lu sa­dal­le en­sim­mäi­sel­le! TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA NAUTTIMAAN PIMEESTÄ ILLASTA KANSSAMME!!!

HUIPPUTARJOUS KESÄN JUHLIJOILLE!!!

Hin­ta si­säl­tää suun­nit­te­lun, ku­van­kä­sit­te­lyn, pa­pe­rin (va­ras­to­va­li­koi­ma), tu­los­tuk­sen, leik­kauk­sen ja tai­ton = kut­sut täy­sin val­mii­na asiak­kaal­la. 🙂 Ti­laus 29.5.–30.6.2017. To­teu­tus voi ol­la myöhemminkin.

UUSIA LOGOJUTTUJA 🙂

Ko­din­si­sus­tus­töi­den ja ‑vaih­to­jen lo­mas­sa on ol­lut muu­ta­kin tou­hua. 🙂 Nyt omal­la Kuk­kia Triath­lon ‑ta­pah­tu­mal­lam­me on lo­go! Kaik­ki siis kun­toa tes­taa­maan lau­an­tai­na 29.7.2017 klo 10 al­kaen Luo­piois­ten uimarantaan!

Logo suunniteltu ja treenaus voi alkaa!

Päl­kä­neel­tä uut­ta pot­kua ke­vää­seen! Per­so­nal Trai­ner Jaa­na Ke­to­lal­le suun­ni­tel­tu lo­go sii­vit­tää tun­ne­tuk­si tu­le­mis­ta. Ke­sää odo­tel­les­sa on hy­vä het­ki miet­tiä omaa jak­sa­mis­taan ja luot­taa am­mat­ti­lai­sen apuun, oli ky­se sit­ten lii­kun­taoh­jeis­ta, ruo­ka­va­lios­ta tai ko­ko­nais­val­tai­ses­ta elämänmuutoksesta!

Design Pohjola mukana 4.3.–26.3.2017 Asumaan ‑messuilla! La 4.3. avajaispäivä!

Tu­le lau­an­tai­na moik­kaa­maan ja ky­se­le­mään voi­mas­sao­le­vat tar­jouk­set, se­kä osal­lis­tu­maan ar­von­taan! Seu­raa tu­le­vien vii­kon­lop­pu­jen näyt­te­ly­ta­pah­tu­mia tai käy pai­kal­la kun Si­nul­le käy. ‑11.3.2017  mm. Luo­pioi­sis­sa ja Päl­kä­neel­lä myyn­nis­sä ole­vat koh­teet. Näh­dään­hän lauantaina! 

VIELÄ EHTII! ‑15 % kaikista tuotteista ja palveluista 15.3. mennessä tehdyistä tilauksista. Toteutus voi olla myöhemminkin.

Ke­vät­tar­jous!!! ‑15 % kai­kis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta 15.3. men­nes­sä teh­dyis­tä ti­lauk­sis­ta ja so­pi­muk­sis­ta. To­teu­tusa­jan­koh­ta voi ol­la myö­hem­min­kin. Tar­jouk­sen voi hyö­dyn­tää kai­kis­sa De­sign Poh­jo­lan tar­joa­mis­sa pal­ve­luis­sa ja tuot­teis­sa. Jos tar­vit­set esim. si­sus­tus­a­pua uu­den tai van­han ko­din kans­sa, ko­din myyn­ti­kun­toon lait­ta­mis­ta, juh­lien jär­jes­te­ly­apua, pie­ni­muo­toi­siin juh­liin vuo­kra­ka­lus­tei­ta, yri­tyk­sen käyn­ti­kort­te­ja tai esit­tei­tä, tai vaik­ka­pa ke­vään juh­liin kut­su­kort­te­ja. Ale myös […]

TARJOUS ‑15% KAIKISTA PALVELUISTA! KEVÄTTÄ ODOTELLESSA KOTI‑, SISUSTUS‑, JUHLA- JA MAINOSASIAT KUNTOON!

Nyt mah­dol­li­suus teet­tää huo­ke­aan hin­taan ke­vään juh­la­kut­sut, teh­dä ko­tiin päi­vi­tys­tä tai vaik­ka­pa hank­kia vii­mein ne käyn­ti­kor­tit. Tar­jous voi­mas­sa 1.2.–15.3.2017.

Asiakkaan uusi merellinen kylpyhuone valmis!

Asiak­kaan kyl­­­py­­­huo­­­ne- ja sau­na­re­mont­ti val­mis! Ve­den­vih­re­ää, hiek­ka­ran­taa ja ri­paus räis­ky­viä vä­re­jä. Avain­sa­noi­na viih­ty­vyys, toi­mi­vuus ja selkeys. 🙂

Design Pohjolasta kuukauden yrittäjä!

De­sign Poh­jo­la kiit­tää ja on po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt ja to­del­la kii­tol­li­nen jou­lu­kuun yrit­tä­jäk­si ‑va­lin­nas­ta! Tä­mä tuo in­toa ja li­sä­mo­ti­vaa­tio­ta yrit­tä­mi­seen. Suu­ri kii­tos Päl­kä­neen Yrit­tä­jät ja Päl­kä­neen kun­ta huo­mios­ta. Kuu­kau­den yri­tys: De­sign Poh­jo­la on löy­tä­nyt puo­les­sa vuo­des­sa tu­ke­van ja­lan­si­jan Päl­kä­neel­tä ja Pir­kan­maal­ta http://shl.fi/tag/design-pohjola/ Ko­din suun­nit­te­lus­sa pie­ni­kin apu vie pit­käl­le Jaa:  Tam­mi­kuu 8, 2017 

MUISTATHAN ETTÄ JOULU LÄHESTYY

Mi­kä oli­si­kaan pa­rem­pi lah­ja, kuin lah­ja­kort­ti, jol­la voi päi­vit­tää ko­tin­sa pin­nat uusik­si, teh­dä ar­jes­ta toi­mi­vam­man, stai­la­ta ko­din myyn­ti­kun­toon, vaik­ka­pa jär­kä­tä juh­lia tai vain os­taa uniik­ke­ja käyt­tö­tuot­tei­ta ja si­sus­tus­ta­va­raa. HANKI NYT LAHJAKORTIT,  jou­lui­nen yl­lä­tys kau­pan­pääl­le jou­lu­vii­kol­le asti!!!

Mimosan messuosastoa…

MIMOSA ‑tapahtuma lähestyy! Tule katsomaan osastoni!

MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa osas­tol­ta­ni löy­dät myös nä­mä tuot­teet! Mm. pui­sia la­­­sin- ja mu­ki­na­lusia eri ku­vioil­la, se­kä vii­ni­tonk­ka­te­li­nei­tä by De­sign Poh­jo­la (ps. teh­dään myös ti­lauk­ses­ta). Li­säk­si eri­lai­sia si­sus­tus­tuot­tei­ta it­sel­le tai lah­jak­si. Pai­kan­pääl­lä kä­teis­mak­su. 🙂 Kaik­kien su 6.11.2016 yh­teys­tie­ton­sa osas­tol­le, se­kä fb ‑si­vul­le jät­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan hiek­ka­pääl­lys­tet­ty la­si­lyh­ty täyn­nä kynt­ti­löi­tä! KAIKISTA su 6.11. va­ra­tuis­ta töis­tä ‑10% hin­nas­ta pois! […]

Suunnittelijan iloksi puuhun voi luottaa!

Kyl­lä se puu vaan tai­puu niin­kuin ha­lu­taan.. Si­sus­tus­työ sai lop­pu­hui­pen­nuk­sen kun suun­nit­te­le­ma­ni ti­lan­ja­ka­ja saa­tiin pai­kal­leen! Kii­tos puusep­pä El­ja Pyyk­kö ja Elmwood, lop­pu­tu­los oli niin suun­nit­te­li­jan kuin asiak­kaan­kin mie­leen! (24.10.2016)

Design Pohjola mukana MIMOSA ‑naiset yhdessä tapahtumassa Pälkäneellä 6.11.2016!

De­sign Poh­jo­la myös mu­ka­na omal­la osas­tol­laan MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa! MIMOSA ‑nai­set yh­des­sä ‑ko­ko­aa nai­set, yri­tyk­set ja päl­kä­ne­läi­set.  Mi­tä kaik­kea nai­set osaa­vat­kaan Päl­kä­neel­lä? Tu­le ja ihas­tu! Rin­ta rot­tin­gil­la me MI­­­MO­­­SA-nai­­­set ha­luam­me näyt­tää Si­nul­le osaa­mi­sem­me, ha­luam­me pal­vel­la Si­nua hy­vin ja enem­män­kin, toi­vom­me nais­ten ja mik­sei mies­ten­kin huo­maa­maan pal­ve­lum­me. Yh­des­sä te­ke­mi­nen on iso voi­ma­va­ra. MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa voit tu­tus­tua, ostaa, […]