Ke­vät­tar­jous!!! ‑15 % kai­kis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta 15.3. men­nes­sä teh­dyis­tä ti­lauk­sis­ta ja so­pi­muk­sis­ta. To­teu­tusa­jan­koh­ta voi ol­la myöhemminkin.

Tar­jouk­sen voi hyö­dyn­tää kai­kis­sa De­sign Poh­jo­lan tar­joa­mis­sa pal­ve­luis­sa ja tuotteissa.

Jos tar­vit­set esim. si­sus­tus­a­pua uu­den tai van­han ko­din kans­sa, ko­din myyn­ti­kun­toon lait­ta­mis­ta, juh­lien jär­jes­te­ly­apua, pie­ni­muo­toi­siin juh­liin vuo­kra­ka­lus­tei­ta, yri­tyk­sen käyn­ti­kort­te­ja tai esit­tei­tä, tai vaik­ka­pa ke­vään juh­liin kut­su­kort­te­ja. Ale myös myyn­nis­sä ole­vis­ta si­sus­tus­tuot­teis­ta tai tee­te­tyis­tä puutuotteista.

Alen­nus huo­mioi­daan myös ke­vään ja ke­sän juh­li­joil­le tu­le­vien lah­ja­kort­tien hin­nois­sa, voit siis os­taa ker­ral­la enem­män tai jät­tää alen­nuk­sen lah­ja­kor­tin saa­jal­le käytettäväksi!

Ky­sy roh­keas­ti li­sää, soi­ta tai pis­tä sähköpostia!