Sisustussuunnittelu

Olet­ko ken­ties os­ta­mas­sa tai ra­ken­ta­mas­sa uut­ta ko­tia, mut­ta si­sus­tus- ja ti­la­rat­kai­sut hie­mat epäi­lyt­tä­vät. On toi­veis­sa­si sit­ten käy­tän­nöl­li­sem­pi ti­la­rat­kai­su, tun­nel­man ja viih­tyi­syy­den ta­voit­te­lu, ka­lus­tei­den, va­lai­sin­ten ja vä­rien va­lin­nat, tai vaik­ka­pa vain toi­ve et­tä jo­ku oli­si si­sus­tus­kau­poil­la mu­ka­na, niin mi­nä autan.

 

Luon Si­nul­le viih­tyi­säm­män ja toi­mi­vam­man ti­lan tai neu­von oi­kei­den ma­te­ri­aa­lien han­kin­nois­sa ja ‑pai­kois­sa. Au­tan si­nua myös uu­den ta­lon si­sus­tuk­sen suun­nit­te­lus­sa ja hah­mot­ta­mi­ses­sa, ja ker­ron mi­tä kan­nat­taa ot­taa huomioon.

 

Jo pie­ni­kin kon­sul­taa­tio voi tuo­da suu­ren avun toi­mi­vam­paan nor­maa­liar­keen mut­ta myös ti­lan tun­nel­maan niin työs­sä kuin kotona.

 

Ja kaik­kea­han ei tar­vit­se lait­taa ker­ral­la kun­toon, pa­la pa­lal­ta, pik­ku­hil­jaa, Si­nun bud­jet­ti­si ja toi­vei­de­si mukaan.

Sisustuksen kokonaissuunnitelma

Si­sus­tus­suun­nit­te­lus­sa saat:

 • Toi­mi­van ja käy­tän­nöl­li­sen tilaratkaisun
 • Tun­nel­maa ja viihtyisyyttä
 • Ka­lus­tei­den, teks­tii­lien ja va­lai­si­mien valinnat
 • Poh­ja­ku­vat, se­kä 3D ‑ku­vat
 • Vä­ri- ja materiaalisuunnitelmat
 • Ka­lus­tei­den ja tuot­tei­den hankintapaikat

Sisustuksen osasuunnitelma

Osa­suun­ni­tel­ma si­säl­tää jon­kin osan ko­ko­nais­suun­ni­tel­mas­ta, esim:

 • Ti­la­suun­ni­tel­ma / si­säl­tää toi­mi­van poh­ja­rat­kai­sun, mah­dol­li­set ti­la­muu­tok­set ja huo­ne­ka­lu­jen sijoittelun
 • Vä­ri­suun­ni­tel­ma / lat­tia, sei­nät, katot
 • Ka­lus­te­suun­ni­tel­ma / si­säl­tää ka­lus­tei­den va­lin­nan ja si­joit­te­lun, hyö­dyn­ne­tään ole­mas­sao­le­via kalusteita
 • Va­lais­tus­suun­ni­tel­ma / et­si­tään rat­kai­sut hy­vään va­lais­tuk­seen ja va­li­taan valaisimet
 • Teks­tii­li­suun­ni­tel­ma / si­säl­tää esim. ver­ho­jen, mat­to­jen, ver­hoi­lu­teks­tii­lien, tyy­ny­jen jne. valinnat

Sisustussuunnitteluhinta

50 € / h

Tark­ka ar­vio vaa­dit­ta­vis­ta työ­tun­neis­ta koh­teen ra­ken­nus­pii­rus­tuk­set näh­tyä­ni tai koh­teen mit­ta­tar­kas­tuk­sen teh­tyä­ni. Kaik­ki suun­nit­te­lu ete­nee vai­heit­tain yh­teis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. En­sim­mäi­nen ta­paa­mi­nen ( max 2h ) on ve­loi­tuk­se­ton  Sy­dän Hä­meen alu­eel­la. Ta­paa­mi­ses­sa tu­tus­tun koh­tee­seen, kar­toi­tan toi­vot­tua si­sus­tus­tyy­liä, se­kä mää­rit­te­len asiak­kaan kans­sa suun­nit­te­lu­työn si­säl­lön ja laa­juu­den tar­jouk­sen poh­jak­si. Tar­jouk­sen hy­väk­sy­mi­sen  jäl­keen käyn­nis­tyy var­si­nai­nen suun­nit­te­lu­työ. Tä­mä hel­pot­taa yh­teis­työ­tä ja pää­set ar­vioi­maan luon­nok­sia, jot­ta lop­pu­tu­los vas­taa toivettasi.

Tun­ti- ja hin­ta-ar­vioi­ta sisustussuunnittelulle:

 • Olo­huo­ne 10- 15 h = 500 — 750 €
 • Ma­kuu­huo­ne 8- 12 h = 400 — 600 €
 • Kyl­py­huo­ne ja sau­na 10 — 15 h = 500 — 750 €
 • Etei­nen / käy­tä­vä 5 — 7 h = 250 — 350 €
 • Yk­siö 21 h = 1050 €
 • Kak­sio 26 h = 1300 €

Sisustussuunnittelijan ideakäynti / konsultointi kohteessa

2h = 175€

( + mat­ka­las­kut 0,50€/km, jos koh­de on yli 100km)

Erin­omai­nen apu oma­toi­mi­sel­le si­sus­ta­jal­le. Ky­sy neu­von­taa tai ideoi­ta vaik­ka oman ko­ti­si muu­tok­seen tai uu­dis­koh­teen ra­ken­ta­mi­seen. Vink­ke­jä tai neu­von­taa si­sus­tus­pul­miin, esi­mer­kik­si ka­lus­tei­den va­lin­taan tai si­joit­te­luun. Pal­ve­lu si­säl­tää asiak­kaan lä­het­tä­miin taus­ta­ma­te­ri­aa­lei­hin pe­reh­ty­mi­nen. Ai­na suul­li­nen, pal­ve­lu ei si­säl­lä luon­nok­sia tai kir­jal­lis­ta suun­ni­tel­maa. ( Kir­jal­li­nen muis­tio eril­lis­hin­taan 50€.)

Ideapaketti

400 €

( + mat­ka­las­kut 0,50€/km, jos koh­de on yli 100km)

Si­säl­tää jon­kin näistä:

 • Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja käyt­töö­si päi­väk­si (7h) esim. ka­lus­te- ja verhokaupoille
 • Asiak­kaan toi­vei­den kar­toi­tus, vä­ri­maa­il­man suun­nit­te­lu ja kak­si vaih­toeh­toa toi­mi­vas­ta ka­lus­te­jär­jes­tyk­ses­tä yh­teen huoneeseen
 • Yh­den huo­neen si­sus­tus­suun­ni­tel­ma esim. lahjaksi

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 24 %.