Kiinteistövälitys

On­ko Si­nun ko­ti­si hy­vän myy­jän ar­voi­nen? Kai­paat­ko re­hel­lis­tä ja omis­tau­tu­nut­ta pal­ve­lua laa­dus­ta tinkimättä?

Au­tan ko­ti­si myyn­nis­sä ja tar­peen vaa­ties­sa myös osaan stai­la­ta sen myyn­ti­kun­toon jol­loin saam­me sii­tä par­haan mah­dol­li­sen hin­nan ly­hen­tä­mäl­lä sa­mal­la myyntiaikaa.

Jos taas olet et­si­mäs­sä jo­tain uut­ta, niin au­tan Si­nua myös elä­mä­si ko­din, ke­sä­mö­kin tai lii­ke­ti­lan löytämisessä.

Kun­nioi­tan jo­kais­ta toi­vet­ta ja teen par­haa­ni aut­taak­se­ni juu­ri Sinua!

Kiin­teis­tö­vä­li­tyk­ses­sä toi­min yh­teis­työy­rit­tä­jä­nä SP-Ko­ti ‑ket­jun kans­sa, jol­loin apu­na­si on mi­nun li­säk­se­ni ko­ko maan kat­ta­va huipputiimi.