Stailaus

Stai­lauk­sel­la pa­ras mah­dol­li­nen myyn­ti­hin­ta rak­kaas­ta ko­dis­ta­si, se­kä ko­ho­tus­ta juh­lien il­mee­seen ja tun­nel­maan. Au­tan te­ke­mään ko­dis­ta­si raik­kaan ja myy­tä­vän ja loih­din juh­lis­ta­si juu­ri Si­nun nä­köi­se­si, se­kä teen myös kai­ken tar­vit­ta­van ma­te­ri­aa­lin niihin.

Stai­lauk­sen ta­voit­tee­na on:

  • Saa­da myyn­nis­sä ole­vas­ta asun­nos­ta par­haat puo­let esiin niin myyn­ti­ku­vaa kuin esit­te­lyä­kin ajatellen
  • Saa­da asun­nos­ta mah­dol­li­sim­man kiin­nos­ta­va vaikutelma
  • Aut­taa myy­jää saa­maan asun­nos­ta pa­ras mah­dol­li­nen hinta
  • Saa­da asun­to erot­tu­maan muis­ta sa­man alu­een tai ko­ko- ja hin­ta­luo­kan kohteista
  • Teh­dä stai­laus ole­tet­tua os­ta­ja­ryh­mää ajatellen

Kohteen stailaus

Tyh­jien asun­to­jen stailaus:
* esim. yk­siö tai kak­sio = 850€ / kohde
(jos asun­to myyn­tiin myös mi­nul­le niin stai­laus tuol­loin 650 €)
* suu­rem­pi kuin kak­sio -> tar­jouk­sen tai so­pi­muk­sen mu­kaan (myös myyntitilanteessa)

Si­säl­tää:

  • Mat­kat max. 100km ( muu­toin + 0,50€/km)
  • Stai­lauk­sen ka­lus­tei­neen 2kk / 8vkoa, jon­ka jäl­keen 100€/vko, las­ku­tus ker­ran kuussa
  • 4 kk:n jäl­keen uu­del­leen ar­vioin­ti ja uu­del­leen stai­laus jos ei myyntiä

 

Mah­dol­li­suus va­lo­ku­vauk­seen jos koh­de ei vä­lit­tä­jäl­lä myynnissä

Ka­lus­tan myy­tä­vä­nä ole­via uu­dis­koh­tei­ta omil­la tai lai­na­ka­lus­teil­la. Ka­lus­tuk­sen tar­koi­tus on luo­da po­si­tii­vi­nen mie­li­ku­va ja niil­lä voi­daan hah­mot­taa tu­le­val­le asun­non omis­ta­jal­le kuin­ka huo­ne­ka­lut voi­si si­joit­taa. Ka­lus­te­va­ras­to­ni on laa­ja ja pi­tää si­säl­lään niin Ar­te­kia, tal­jo­ja, tau­lu­ja, eri tyy­li­la­jin huo­ne­ka­lu­ja kuin pal­jon muu­ta. Ja se mi­tä mi­nul­ta ei löy­dy niin et­si­tään. Löy­däm­me var­mas­ti par­haan ka­lus­tuk­sen juu­ri Si­nun asun­too­si so­pien. Ja kun ka­lus­teet ovat jo ole­mas­sa niin asia­kas sääs­tää ai­kaa, vai­vaa ja näin ol­len myös ra­haa asun­non myyntiinlaitossa.

Ka­lus­te­tun / asu­tun koh­teen myyn­tis­tai­laus pää­osin asiak­kaan omil­la ka­lus­teil­la, hin­ta 300 € + 0,50 €/km

Uu­dis­koh­tees­sa ole­van sa­man stai­lauk­sen siir­to toi­seen kohteeseen
( max. 10km, jon­ka jäl­keen + 0,50€/km)

400€

Mah­dol­lis­ta vuo­kra­ta myös pelk­kiä tau­lu­ja, pie­ne­si­nei­tä tai ka­lus­tei­ta. Ka­lus­te­vuo­kraus vuo­krat­ta­van ka­lus­tuk­sen ja so­pi­muk­sen mukaisesti.

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 24%.