Myyntistailaus /-kalustustarjous 1.12.2017–15.1.2018, vain 600€!!!

Tar­vit­set­ko apua asun­to­si myyn­tiin tai myyn­nin vauh­dit­ta­mi­seen?
Jo pie­nel­lä myyn­tis­tai­lauk­sel­la ja -ka­lus­tuk­sel­la teet ti­las­ta myy­vem­män ja hel­pom­min hah­mo­tet­ta­van.
Myyn­tis­tai­laus vain 600€ (norm. 850€) kun ti­laus 1.12.2017–15.1.2018.
Lis­tie­to­ja liit­tees­sä ja www-si­vuil­la tai ky­sy li­sää!

By | marraskuu 29th, 2017|Yleinen|0 Comments

Pimeen kaupan ilta 29.9.2017 tulevana perjantaina Pälkäneellä. Me myös mukana klo 17–19.00 osoitteessa Kankilantie 22!!!

KANKILANTIE 22:ssa per­jan­tai­na tar­jouk­sia ja esit­te­ly­jä:

mm. “Val­koi­nen Ta­lo” by AULA LKV, ken­gät by TUNNELINKENKÄ, hil­lo ja ka­len­te­rit by SOROPTIMISTIT, si­sus­tus­tuot­tei­ta by DESIGN POHJOLA.

Hot Dog -tar­joi­lu sa­dal­le en­sim­mäi­sel­le!

TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA NAUTTIMAAN PIMEESTÄ ILLASTA KANSSAMME!!!

By | syyskuu 26th, 2017|Yleinen|0 Comments

HUIPPUTARJOUS KESÄN JUHLIJOILLE!!!

Hin­ta si­säl­tää suun­nit­te­lun, ku­van­kä­sit­te­lyn, pa­pe­rin (va­ras­to­va­li­koi­ma), tu­los­tuk­sen, leik­kauk­sen ja tai­ton = kut­sut täy­sin val­mii­na asiak­kaal­la. 🙂

Ti­laus 29.5.–30.6.2017. To­teu­tus voi ol­la myö­hem­min­kin.

By | toukokuu 22nd, 2017|Yleinen|0 Comments

UUSIA LOGOJUTTUJA :)

Ko­din­si­sus­tus­töi­den ja -vaih­to­jen lo­mas­sa on ol­lut muu­ta­kin tou­hua. 🙂

Nyt omal­la Kuk­kia Triath­lon -ta­pah­tu­mal­lam­me on lo­go!

Kaik­ki siis kun­toa tes­taa­maan lau­an­tai­na 29.7.2017 klo 10 al­kaen Luo­piois­ten ui­ma­ran­taan!

By | toukokuu 22nd, 2017|Yleinen|0 Comments

Logo suunniteltu ja treenaus voi alkaa!

Päl­kä­neel­tä uut­ta pot­kua ke­vää­seen!

Per­so­nal Trai­ner Jaa­na Ke­to­lal­le suun­ni­tel­tu lo­go sii­vit­tää tun­ne­tuk­si tu­le­mis­ta.

Ke­sää odo­tel­les­sa on hy­vä het­ki miet­tiä omaa jak­sa­mis­taan ja luot­taa am­mat­ti­lai­sen apuun,

oli ky­se sit­ten lii­kun­taoh­jeis­ta, ruo­ka­va­lios­ta tai ko­ko­nais­val­tai­ses­ta elä­män­muu­tok­ses­ta!

By | maaliskuu 31st, 2017|Yleinen|0 Comments

Design Pohjola mukana 4.3.–26.3.2017 Asumaan -messuilla! La 4.3. avajaispäivä!

Tu­le lau­an­tai­na moik­kaa­maan ja ky­se­le­mään voi­mas­sao­le­vat tar­jouk­set, se­kä osal­lis­tu­maan ar­von­taan!
Seu­raa tu­le­vien vii­kon­lop­pu­jen näyt­te­ly­ta­pah­tu­mia tai käy pai­kal­la kun Si­nul­le käy.

-11.3.2017  mm. Luo­pioi­sis­sa ja Päl­kä­neel­lä myyn­nis­sä ole­vat koh­teet.

Näh­dään­hän lau­an­tai­na!

By | helmikuu 28th, 2017|Yleinen|0 Comments

VIELÄ EHTII! -15 % kaikista tuotteista ja palveluista 15.3. mennessä tehdyistä tilauksista. Toteutus voi olla myöhemminkin.

Ke­vät­tar­jous!!! -15 % kai­kis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta 15.3. men­nes­sä teh­dyis­tä ti­lauk­sis­ta ja so­pi­muk­sis­ta. To­teu­tusa­jan­koh­ta voi ol­la myö­hem­min­kin.

Tar­jouk­sen voi hyö­dyn­tää kai­kis­sa De­sign Poh­jo­lan tar­joa­mis­sa pal­ve­luis­sa ja tuot­teis­sa.

Jos tar­vit­set esim. si­sus­tus­a­pua uu­den tai van­han ko­din kans­sa, ko­din myyn­ti­kun­toon lait­ta­mis­ta, juh­lien jär­jes­te­ly­apua, pie­ni­muo­toi­siin juh­liin vuo­kra­ka­lus­tei­ta, yri­tyk­sen käyn­ti­kort­te­ja tai esit­tei­tä, tai vaik­ka­pa ke­vään juh­liin kut­su­kort­te­ja. Ale myös myyn­nis­sä ole­vis­ta si­sus­tus­tuot­teis­ta tai tee­te­tyis­tä puu­tuot­teis­ta.

Alen­nus huo­mioi­daan myös ke­vään ja ke­sän juh­li­joil­le tu­le­vien lah­ja­kort­tien hin­nois­sa, voit siis os­taa ker­ral­la enem­män tai jät­tää alen­nuk­sen lah­ja­kor­tin saa­jal­le käy­tet­tä­väk­si!

Ky­sy roh­keas­ti li­sää, soi­ta tai pis­tä säh­kö­pos­tia!

By | helmikuu 16th, 2017|Yleinen|0 Comments

TARJOUS -15% KAIKISTA PALVELUISTA! KEVÄTTÄ ODOTELLESSA KOTI-, SISUSTUS-, JUHLA- JA MAINOSASIAT KUNTOON!

Nyt mah­dol­li­suus teet­tää huo­ke­aan hin­taan ke­vään juh­la­kut­sut, teh­dä ko­tiin päi­vi­tys­tä tai vaik­ka­pa hank­kia vii­mein ne käyn­ti­kor­tit. Tar­jous voi­mas­sa 1.2.–15.3.2017.

By | helmikuu 1st, 2017|Yleinen|0 Comments

Asiakkaan uusi merellinen kylpyhuone valmis!

Asiak­kaan kyl­py­huo­ne- ja sau­na­re­mont­ti val­mis! Ve­den­vih­re­ää, hiek­ka­ran­taa ja ri­paus räis­ky­viä vä­re­jä. Avain­sa­noi­na viih­ty­vyys, toi­mi­vuus ja sel­keys. 🙂

By | tammikuu 26th, 2017|Yleinen|4 Comments

Design Pohjolasta kuukauden yrittäjä!

De­sign Poh­jo­la kiit­tää ja on po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt ja to­del­la kii­tol­li­nen jou­lu­kuun yrit­tä­jäk­si -va­lin­nas­ta!

Tä­mä tuo in­toa ja li­sä­mo­ti­vaa­tio­ta yrit­tä­mi­seen. Suu­ri kii­tos Päl­kä­neen Yrit­tä­jät ja Päl­kä­neen kun­ta huo­mios­ta.

Kuu­kau­den yri­tys: De­sign Poh­jo­la on löy­tä­nyt puo­les­sa vuo­des­sa tu­ke­van ja­lan­si­jan Päl­kä­neel­tä ja Pir­kan­maal­ta

http://shl.fi/tag/design-pohjola/

Kodin suunnittelussa pienikin apu vie pitkälle


 

By | tammikuu 26th, 2017|Yleinen|0 Comments