MUISTATHAN ETTÄ JOULU LÄHESTYY

Mi­kä oli­si­kaan pa­rem­pi lah­ja, kuin lah­ja­kort­ti, jol­la voi päi­vit­tää ko­tin­sa pin­nat uusik­si, teh­dä ar­jes­ta toi­mi­vam­man, stai­la­ta ko­din myyn­ti­kun­toon, vaik­ka­pa jär­kä­tä juh­lia tai vain os­taa uniik­ke­ja käyt­tö­tuot­tei­ta ja sisustustavaraa.

HANKI NYT LAHJAKORTIT,  jou­lui­nen yl­lä­tys kau­pan­pääl­le jou­lu­vii­kol­le asti!!!

By |2019-09-27T09:42:45+03:0023 marraskuun, 2016|Yleinen|0 Comments

MIMOSA ‑tapahtuma lähestyy! Tule katsomaan osastoni!

MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa osas­tol­ta­ni löy­dät myös nä­mä tuot­teet! Mm. pui­sia la­sin- ja mu­ki­na­lusia eri ku­vioil­la, se­kä vii­ni­tonk­ka­te­li­nei­tä by De­sign Poh­jo­la (ps. teh­dään myös ti­lauk­ses­ta). Li­säk­si eri­lai­sia si­sus­tus­tuot­tei­ta it­sel­le tai lah­jak­si. Pai­kan­pääl­lä kä­teis­mak­su. 🙂 Kaik­kien su 6.11.2016 yh­teys­tie­ton­sa osas­tol­le, se­kä fb ‑si­vul­le jät­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan hiek­ka­pääl­lys­tet­ty la­si­lyh­ty täyn­nä kynt­ti­löi­tä! KAIKISTA su 6.11. va­ra­tuis­ta töis­tä ‑10% hin­nas­ta pois! Tu­le ja kat­so mi­tä muu­ta ki­vaa meil­lä on esil­lä, siis Päl­kä­neel­le Kel­tai­seen Ta­loon tu­le­va­na su 6.11. klo 12–16!!!

By |2016-11-01T14:04:19+02:001 marraskuun, 2016|Yleinen|0 Comments

Suunnittelijan iloksi puuhun voi luottaa!

Kyl­lä se puu vaan tai­puu niin­kuin ha­lu­taan.. Si­sus­tus­työ sai lop­pu­hui­pen­nuk­sen kun suun­nit­te­le­ma­ni ti­lan­ja­ka­ja saa­tiin pai­kal­leen! Kii­tos puusep­pä El­ja Pyyk­kö ja Elmwood, lop­pu­tu­los oli niin suun­nit­te­li­jan kuin asiak­kaan­kin mie­leen! (24.10.2016)

By |2016-11-01T13:39:33+02:001 marraskuun, 2016|Yleinen|0 Comments

Design Pohjola mukana MIMOSA ‑naiset yhdessä tapahtumassa Pälkäneellä 6.11.2016!

De­sign Poh­jo­la myös mu­ka­na omal­la osas­tol­laan MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa!

mimosa-kuvaMIMOSA ‑nai­set yh­des­sä ‑ko­ko­aa nai­set, yri­tyk­set ja päl­kä­ne­läi­set.  Mi­tä kaik­kea nai­set osaa­vat­kaan Päl­kä­neel­lä? Tu­le ja ihastu!

Rin­ta rot­tin­gil­la me MI­MO­SA-nai­set ha­luam­me näyt­tää Si­nul­le osaa­mi­sem­me, ha­luam­me pal­vel­la Si­nua hy­vin ja enem­män­kin, toi­vom­me nais­ten ja mik­sei mies­ten­kin huo­maa­maan pal­ve­lum­me. Yh­des­sä te­ke­mi­nen on iso voimavara.

MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa voit tu­tus­tua, os­taa, viih­tyä ja kahvitella.

MIMOSA – Nai­set yh­des­sä – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään 6.11.2016 klo 12–16 Nui­jan­ta­los­sa Onk­kaa­lan­tie 102, Pälkäne.

MIMOSA – Nai­set yhdessä
Pau­la Suk­sia, Pau­lan Nosh
An­ja Wäh­ling, An­ja Wäh­ling tmi
Ter­hi Kal­lio, Me&i
Noo­ra Vir­ta­nen, Noo­ran tans­si- ja teatterikoulu
Min­na Kan­kaan­pää, Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja Min­na Kankaanpää
Eli­na Mä­ki­nen, Sar­ka­sen ti­lan jäätelö
Jaa­na Hok­ka­nen, Nanouchkabeads
Ker­li Kyt­tä­lä, Kau­neus­Sa­lon­ki Gerly
Noo­ra Ros­berg, Spirraali
Min­na Lil­je­dahl, Mielilaulu
Kir­si Urk­ko, Apu­kik­ka Kir­si Urkko
Reet­ta Heik­ki­lä, Val­men­ta­ja Reet­ta Heikkilä
Eri­ka Poh­jo­la, De­sign Pohjola
Ca­ri­ta Lind­holm, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Lind­holm Oy
He­li Ra­pat­ti, Kel­tai­nen Talo

By |2019-09-27T09:42:46+03:0019 lokakuun, 2016|Yleinen|0 Comments